I. Základní údaje o zařízení

Název provozovny: Discount Solarium

Provozní doba: Non Stop dohodou na Diskont-solarimu.cz

Místo podnikání: Francouzská 358/22, Brno

tel. č. : 608637733

právnická osoba

název: Černovické Parcely s.r.o.

Spisová značka: C 118059/KSBR Krajský soud v Brně

Identifikační číslo: 09253394

 

PŘEDMĚT ČINNOSTI

provozování samoobslužného solária

II. Podmínky činnosti

ZPŮSOBILOST PROVOZOVATELE

splňuje povinnosti dle §§ 19 a 20 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  ve znění pozdějších předpisů tj.:

·               má nutné znalosti k ochraně veřejného zdraví

·               vlastní zdravotní průkaz (je k nahlédnutí na provozovně)

·               je zdravotně způsobilý

PROSTOROVÉ DISPOZICE

Provozovna se nachází v přízemí  domu Dominik se samostatným vchodem.

Skládá se ze tří samostatných místností - vstupní místnosti s tekoucí vodou studenou i teplou s pohovkou, která slouží jako čekárna a ze  dvou provozních místností.

K dispozici je WC (společné pro provozovatele a klienty) na chodbě objektu, které je trvale uzamčeno a slouží v přízemí nájemcům i jejich klientům..

Odvětrání provozních místností je zajištěno vybudovanou ventilací.

Vytápění ústřední, osvětlení okny a umělé..   ( příloha - nákres)

PODLAHY, STĚNY NÁBYTEK

Podlaha -  omyvatelná dlažba

Stěny -  email malba

Nábytek - dřevěný (omyvatelný a dezinfikovatelný)

Sedací nábytek koženkový ( omyvatelný a dezinfikovatelný)

WC - dlažba (podlaha),stěny obklady

 

ZÁSOBOVÁNÍ PROVOZOVNY VODOU

Provozovna je napojena na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci.

Teplá voda  se získává ohřevem pomocí  elektrického bojleru umístěného pod umývadlem.

 

III. Použití strojů, přístrojů, nástrojů, pomůcek a dalších zařízení (dále jen zařízení)

 

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE A STERILIZACE:

Každé ráno uklízečka uklidí celou provozovnu - umyje podlahu, umývadlo, stolek a poličku (skříňku), doplňuje papírové ručníky, mýdlo, desinfekční prostředky pro stírání opalovacích lůžek.

 

ZAŠKOLENÍ PROVOZOVATELE V OBSLUZE ZAŘÍZENÍ:

Osvědčení č. 3029 na Provoz Solarií ze dne .......................

Dále dle návodu k použití obou přístrojů.

 

V provozovnách péče o tělo se smí používat pouze prostředky, pomůcky a metody bezpečné pro zdraví, musí odpovídat platným předpisům  zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

 

IV. Zásady prevence infekčních a jiných onemocnění včetně podmínek dezinfekce :

 

PODMÍNKY DEZINFEKCE:

1.      Dezinfekce – chemická

Dezinfekce je prováděna pouze přípravky, které jsou registrované a schválené  Ministerstvem zdravotnictví ČR [ § 56 písm.a )  zák. č. 258/2000 Sb. ]

 

-                 příprava dezinfekčních prostředků je prováděna dle návodu výrobců

-                 dezinfekční roztoky se připravují pro každou směnu čerstvé, není-li uvedeno jinak

-                 dezinfekce se provádí omýváním, otíráním, ponořením , postřikem formou pěny nebo aerosolem při dodržení koncentrace  a doby působení dezinfekčního přípravku předepsané v návodu výrobce

-                 k prevenci vzniku selekce a rezistence mikroorganismů jsou dezinfekční prostředky střídány cca  1x za  měsíc ( dle aktivní látky)

-                 při použití dezinfekčních přípravků s mycími a čisticími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a dezinfekce

-                 při kontaminaci nástrojů, předmětů a povrchů biologickým materiálem se provede dezinfekce přípravkem s virucidním účinkem, po expozici se očistí obvyklým způsobem

-                 spektrum používaných přípravků podle charakteru služby a účelu

 

 

 

 

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI MANIPULACI S DEZINFEKČNÍMI  PŘÍPRAVKY

Desinfekční přípravky:

-                 jsou v provozovně skladovány v originálním balení

-                 pro jejich přesné dávkování je pouze pro tento účel vyčleněna přesná odměrka

-                 je s nimi manipulováno se zvýšenou opatrností

-                 jsou bezpečně a samostatně (včetně odměrky) uloženy v uzavřené skříňce v provozní místnosti .

 

Osobní ochranné pomůcky používané při práci s dezinfekčními prostředky:

-                 ochranné pryžové  rukavice,

 

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI PŘI ZASAŽENÍ DEZINFEKČNÍMI PŘÍPRAVKY

-         při zasažení kůže koncentrovaným roztokem je nutné odstranit potřísněný oděv a kůži omýt vodou a mýdlem

-         kůži je nutno následně ošetřit ochranným krémem

-         při zasažení očí - 10 - 15 min proudem vody vymývat oba spojivkové vaky

-         při náhodném požití vypláchnout ústa a vypít 1/2 l vody, zvracení nevyvolávat

-         při nadýchání výparů je potřeba postiženého vyvést na čerstvý vzduch a zajistit mu klid a teplo

Po poskytnutí první pomoci je vhodné vyhledat ošetření lékařem, při zasažení očí či náhodném požití vyhledat lékaře vždy.

 

ZÁSADY OSOBNÍ HYGIENY PROVOZOVATELE

Pracovní oděv a občanský oděv se ukládá odděleně ve šatní skříni v provozní místnosti

 

Zaměstnanec nesmí opouštět provozovnu v průběhu pracovní doby v ochranném oděvu a obuvi. Před odchodem ze zaměstnání je povinen převléci se do civilního oděvu.

 

OCHRANA ZDRAVÍ SPOTŘEBITELE

1.       V provozovně nelze kouřit

2.       Do provozovny je zakázán vstup zvířat s výjimkou  vodicích psů nevidomých osob.

3.       Povinností provozovatele (fyzických osob) vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné je podrobit se lékařským prohlídkám a vyšetřením                         

a)       jsou-li postiženi průjmovým, hnisavým nebo horečnatým onemocněním nebo jiným infekčním onemocněním a nebo jsou-li podezřelí z nákazy

b)       pokud byli v epidemiologicky významném kontaktu s nemocným s průjmovým onemocněním, virovou hepatitidou nebo jiným závažným infekčním onemocněním na pracovišti, v domácnosti nebo v místě pobytu fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné

c)       musí vždy lékaře upozornit na své zaměstnání

d)       k mimořádné lékařské prohlídce se musí dostavit na výzvu lékaře nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

4.       Při poskytování služeb jsou používány jen pomůcky, kosmetické prostředky, přístroje a další výrobky, které splňují požadavky platných, obecně závazných právních předpisů, které se na ně vztahují.

5.       Prostory a inventář na pracovišti jsou udržovány v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovně poskytovaných služeb.

6.       Při náhodné kontaminaci pokožky zákazníka biologickým materiálem ( zejména krví )        musí být provedena dezinfekce kontaminovaného místa schváleným dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem.

7.       Provozovna je vybavena lékárničkou první pomoci. Vybavení lékárničky.:

-                 Jednorázový sterilní obvazový materiál vč. náplastí

-                 Septonex spray

-                 Jodisol

-                 Ibalgin, Paralen tbl.

-                 Gelaspon

-                 Oční kapky či oční voda (Ophtal, Ophtalmoseptonex)

 

Údržba, čištění, dezinfekce:

-                 Solární přístroj je udržován v čistém stavu,  každý zákazník si plochu solária před použitím sám zdezinfikuje

-                 Speciální ochranné brýle si rovněž zdezinfikuje

-                 Dezinfekce je prováděna otíráním před každým použitím s dodržením doby expozice a koncentrace předepsané v návodu výrobce

-                 Používané přípravky: DesinFact, Desinfekce TPH-5225;

-                 Dezinfekce je prováděna pouze přípravky, které jsou registrované ministerstvem zdravotnictví

 

Viditelný prostor (stěna) v blízkosti UV spotřebiče je  označen výstrahou uvedenou na trvalém štítku v tomto znění: 

·           UV ZÁŘENÍ MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ OČÍ A PLETI, NAPŘÍKLAD STÁRNUTÍ POKOŽKY, EVENTUÁLNĚ I RAKOVINU KŮŽE.

·           POUŽÍVEJTE PŘILOŽENÉ OCHRANNÉ BRÝLE.

·           URČITÉ LÉKY A KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY MOHOU ZVÝŠIT CITLIVOST.

·           DALŠÍ INFORMACE VÁM POSKYTNE PROVOZOVATEL.

 

 

Výměnu trubic zajišťuje servisní technik, firma Solarservis s.r.o.  Vlastní solárium má instalovaný spínač na měření doby opalování, která je zaznamenána v deníku. Výměna trubic je stanovena výrobcem (600 min.). Nesmí dojít k provozu při překročení výrobcem stanovených provozních hodin zářičů!

Nebezpečný odpad – solární trubice odváží a likviduje firma Solarservis s.r.o.  (doklad o likvidaci uložen na provozovně).

 

Pravidla opalování v soláriu:

-                 Určení opalovací kůry závisí na jednotlivých přístrojích a fototypu pleti

-                 Několik hodin před opalováním se nesmí používat make – up a parfémy, na pokožce nesmí být zbytky krémů, mastí atd.

-                 Po předchozím sprchování či koupání se zkracuje doba opalování v soláriu

-                 Kosmetika pro opalování na slunci není určena k opalování v soláriu

-                 Během opalování je nutné si chránit oči pomocí speciálních ochranných brýlí

-                 Před opalováním je nutno odložit veškeré šperky

-                 Při samotném opalování není vhodné ležet nehybně, neprokrvená místa se neopálí

-                 Neopalujte se ve stejný den v soláriu i na slunci

-                 Po opalovací kůře se doporučuje přestávka 4 týdnů

-                 Obsloužit se může jen zákazník se zdravou kůží, v opačném případě podle doporučení odborného lékaře

Zdravotní kontraindikace:

1.      Absolutní kontraindikace

-                 Zhoubný nádor kůže a stav po jeho odstranění

-                 Mnohočetná pigmentová znaménka na kůži

-                 Porfyrie – porucha látkové přeměny složek krevního barviva

-                 Léky s fotosenzibilizujícím účinkem: tetracyklinová antibiotika, diuretika, antidepresiva, neuroleptika, chemoterapeutika, sulfasalazin, lokální kortikosteroidy, stav po očkování, psoraleny, antidiabetika, antirytmika

-                 Akutní zánětlivá a infekční kožní onemocnění

-                 Děti do 10 let

-                 Zánětlivá a degenerativní onemocnění oka

-                 Stav po úrazu oka

-                 Rekonvalescence po operaci oka laserem

-                 Hyperfunkce štítné žlázy (Graves Basedovova choroba)

-                 Ischemická choroba srdeční a vysoký krevní tlak

-                 Horečka

-                 Herpes labialis, genitalis

-                 Dermatitis solária – zarudnutí kůže po opalování

 

2.      Relativní kontraindikace

-                 Fototyp I

-                 Perorální antikoncepce

-                 Těhotenství

-                 Kosmetické přípravky s možností fotosenzibilizace

-                 Stav bezprostředně po chirurgických a kosmetických zákrocích

-                 Xeroderma pigmentosum – dědičné onemocnění kůže se sklonem k nádorové přeměně

-                 U přístrojů bez možnosti regulace mikroklimatu solária, kde je možnost vyšší teploty vzduchu, nedoporučují neurologové pobyt lidem po centrálních mozkových příhodách, po krvácení do mozku.

-                 Při jiných zdravotních potížích je nutné upřesnění kontraindikací u jednotlivých zákazníků konzultací s ošetřujícím lékařem.

-                 Zákazník je povinen se řídit doporučeními lékaře, jinak nese zdravotní rizika sám.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI PŘI PORANĚNÍ ZÁKAZNÍKA NEBO ZAMĚSTNANCE

-                 pokud dojde k poranění zákazníka  je třeba ihned provést ošetření postiženého místa  - omytí rány a okolí čistou vodou a mýdlem, následně ošetřeno antiseptikem,

-                 k zástavě kapilárního krvácení se používá např. Gelaspon  a sterilní obvaz,

-                 poranění většího rozsahu event. poranění diabetika musí být následně ošetřeno lékařem,

-                 tudíž klient je povinen zavolat provozovatele.

-                 Provozovatel, příp. sám klient, jde –li o drobné zranění, provede záznam do deníku poranění

V. Způsob zacházení s prádlem

V provozovně není půjčováno textilní prádlo.

VI. Očista prostředí provozovny

Provozovna je udržována v čistotě a v provozuschopném stavu.

Průběžně je prováděna účinná sanitace provozovny, pracovních ploch, nábytku. Úklid všech prostor je prováděn bezprostředně po znečištění jednotlivými klienty, jinak dle potřeby, nejméně však jednou denně navlhko.

V rámci úklidu je denně prováděna očista podlah, umývadla, záchodu, odpadové nádoby.

Při úklidu se používají běžné detergenty, nejméně jednou týdně s použitím dezinfekčních roztoků.

Malování provozovny se provádí dle potřeby, podle potřeby se rovněž obnovují i omyvatelné povrchy stěn.

Mytí oken a dveří je prováděno 4x do roka, včetně mytí žaluzií, jinak bezprostředně po znečištění.

Pomůcky a prostředky určené k hrubému úklidu jsou označeny, používají a ukládají se odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch a zařízení . Jsou udržovány v čistotě.

Pomůcky pro hrubý  úklid jsou uloženy v uzavíratelné  úklidové  skříni.

Ostatní úklidové pomůcky jsou uloženy ve skřínce v provozní místnosti.

 

Veškerý odpad se odstraňuje denně z provozovny. Odpadkové koše jsou kryté, denně se dezinfikují.

Likvidace komunálního odpadu je zajištěna v rámci pronajimatele.

Důležitá telefonní čísla:

Lékař:                                     112

Záchranná služba                     155

Hasiči                                     150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ……………………………………………

 

                                                                                                     razítko a podpis   

 

 

 

LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY

-                 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

-                 Vyhláška MZd č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných – ve znění vyhl. č 602/2006 Sb.

-                 Vyhláška MZd č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

-                 Vyhláška MZd č. 26/2001 Sb., o kosmetických prostředcích, v platném znění

-                 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění

-                 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění